Kvalitets- och informations­säkerhetspolicy

Translator Scandinavia är en översättningsbyrå som erbjuder språktjänster av högsta kvalitet. Translator Scandinavia ska leverera den tjänst som vi har avtalat med kunden, i tid, och till det pris som vi offererade i den inledande fasen av varje projekt.

Vi ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och om möjligt överträffa deras förväntningar och ständigt utveckla och förbättra vårt ledningssystem. Vi arbetar enligt kvalitetssäkrade rutiner, vilket bland annat innebär att

  • vårt ledningssystem säkerställer att kund-, intressent- och lagkrav efterlevs, våra projektledare ansvarar för uppdraget från början till slut,
  • våra översättare har utmärkta kunskaper i målspråket och specialisering inom sitt fackområde,
  • våra granskare och projektledare har kompetens att kvalitetssäkra texter före leverans med avseende på deras lämplighet för avtalat syfte,
  • vi har rutiner för kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare,
  • vi hanterar våra kunders och andra intressenters information med hög sekretess och har rutiner för att säkerställa dess riktighet och tillgänglighet,
  • vi arbetar ständigt med att förbättra vårt ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet och upprättar årliga förbättringsmål.

Information är den mest centrala delen i den tjänst vi erbjuder och korrekt informationshantering, dvs. att säkerställa att informationen hanteras med sekretess samt att dess riktighet och tillgänglighet garanteras, är av yttersta vikt för oss. I och med den höga graden av digitalisering i vår verksamhet är ett systematiskt informationssäkerhetsarbete ett krav för vår verksamhet.

Målet för vårt informationssäkerhetsarbete är att skydda den information som finns inom verksamheten i syfte att den endast ska användas för det tänkta användningsområdet och av dem som har anledning av använda den, att den förblir riktig och tillgänglig enligt vad som är överenskommet med våra kunder och andra intressenter samt att skydda vår verksamhet mot störningar.

Skyddet ska vara anpassat till behoven med avseende på informationsklassning, känslighet, risk, lagkrav och andra styrande regelverk eller dokument för vår verksamhet.

Vårt arbete grundar sig på regelbundna riskanalyser för att avväga rätt skyddsnivå i alla delar av verksamheten och motivera investeringar eller utbildningsinsatser.

Alla våra informationstillgångar klassificeras, och genom vårt systematiska klassificeringsarbete kan vi identifiera vilka av dem som är kritiska för vår verksamhet. Vi hanterar avvikelser och incidenter på ett systematiskt sätt. Informationsägaren ansvarar för informationssäkerheten för sina egna informationstillgångar och för att lämpligt skydd för informationstillgångarna upprättas och vidmakthålls. Varje medarbetare och leverantör som hanterar informationstillgångar i någon form har också ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten och förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns beslutade.

Translator Scandinavias vd är ytterst ansvarig för kvalitet, informationssäkerhet och övergripande säkerhetsfrågor av styrande karaktär, medan det operativa genomförandet är delegerat till informations- och it-säkerhetsansvarig.

2022-03-15